AS VENSEN tegevusalad:

  • vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimine, ehitamine ja rekonstrueerimine
  • keskkonnatajatiste projekteerimine, ehitamine ja rekonstrueerimine: reoveepuhastid ja    -pumplad,      veetöötlusjaamad, puurkaev-pumplad
  • raudbetoonkonstruktsioonide ehitamine ja rekonstrueerimine: sillad, sadamakaid, tugimüürid, hoonete vundamendid, karkassid, betoonelementide paigaldamine
  • üldehitustööd

Teenused

Vee- ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitustööd

vee -, kanalisatsiooni -, sademeveetorustikud

drenaažitorustikud ja -pumplad

sademevee immutussüsteemid

tuletõrjehüdrandid ja -mahutid

kogumismahutid, septikud, rasvapüüdjad, õli-ja liivapüüdjad

vee-ja kanalisatsiooni liitumispunktid

maanteetruubid

Keskkonnarajatiste ehitus ja renoveerimine

Reoveepuhastid ja -pumplad

Puurkaev-pumplad

Veetöötlusjaamad

survetõstepumplad

Betoonkonstruktsioonide ehitus ja renoveerimine

sadamakaid, kaldakindlustused

sillad, viaduktid, tunnelid, tugimüürid

reservuaarid, puhastid, hoidlad, kaevud

betoonelementide montaaž

hooned ( vundamendid, rostvärgid, trepid, seinad, postid, talad, vahelaed )

Üldehitustööd

vaatetornid

varjualused

väikeehitised

piirdeaiad

hüdroisolatsioonitööd

Võta meiega ühendust!